W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz.1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych jest spółka „PROFIBUT”
  z o.o. z siedzibą pod adresem: 20-474 Lublin, ul. M. Smoluchowskiego 1.
  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000503781, NIP: 712-32-86-368, REGON: 061667892.
  tel. 603 407 394, 696 233 001, e-mail: biuro@profibut.pl
 2. Pani/Pana/Klienta dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 , ust. 1 lit. b
  w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art.6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana/Klienta danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji i wykonaniu umów i pozostałych transakcji.
 4. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi  prawo do żądania:

– dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa – nie dłużej niż 10 lat, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
 2. W sprawie przetwarzania danych przez PROFIBUT Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@profibut.pl.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy, lub realizacji zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.
 4. Ma Pan/Pani/Klient prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Back to Top